Коалицията на иновативната екосистема у нас предложи механизъм, чрез който стартъп компании да бъдат подкрепени и спасени в условията на настоящата кризисна ситуация. В писмо до правителството от организацията изтъкват, че малките и средни предприятия (МСП) в стартираща и активна фаза на развитие в момента се нуждаят от леснодостъпен механизъм за получаване на ликвидни средства.

„Същината на стартъп компаниите е такава, че те са в етап на развитие, където извършват предимно научно-развойна дейност и реинвестират всичките си приходи в разработки и развитие. Съответно те нямат активи и спестявания и това ги прави много уязвими в ситуация на криза“, отбелязват от Коалицията. Те допълват, че това изправя голяма част от тези компании пред риска да фалират или да потърсят перспективи за развитието си извън България. „Такъв сценарий би имал дългосрочни негативни ефекти за конкурентоспособността и икономическото развитие на страната ни. Важно е днес да предприемем действия, с които да гарантираме, че това няма да се случи“, се допълва в изявлението.

Коалицията на иновативната екосистема

В Коалицията на иновативната екосистема участват Българската стартъп асоциация (BESCO), EDIT.bg – общност за икономическо развитие чрез иновации и технологии към фондация MOVE.BG, Endeavor – една от най-големите световни организации, подпомагащи предприемачеството с висока добавена стойност и BVCA – Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране. Същевременно цялата екосистема обхваща над 15 хил. души. и включва стартиращи компании, акселератори и инвеститори за стартово бизнес развитие в България.

С цел осигуряване на ликвидни средства на първо място от Коалицията предлагат да се ускорят процесите и сроковете за стартиране на вече избраните изпълнители по програмите за финансиране посредством „Фонд на фондовете“. Експертите припомнят, че през миналата година са избрани фонд мениджъри, чрез които се очаква да бъдат инвестирани около 450 млн. лв. публичен ресурс в МСП-та. Според тях тези средства могат да спомогнат за продължаващото успешно развитие на цялата предприемаческа екосистема в България.

В тази връзка от Коалицията предлагат следните мерки:

  • Временно спиране на изискванията за набиране на капитал от трети страни на ниво фонд или сделка. Те призовават да се позволи на управителите на фондове за дялово и рисково инвестиране да започнат да инвестират веднага, като се остави възможност за допълнително набиране на средства на ниво фонд в рамките на 24-месечен период, когато условията се подобрят;
  • Да се съкрати и оптимизира административната процедура, която възпрепятства вече избраните фонд мениджъри, чрез които да бъде инвестиран този публичен ресурс в МСП-та;
  • На вече избраните банки, фонд мениджъри и други посредници от ФМФИБ, ЕИФ и ЕБВР да бъде предоставен допълнителен ресурс за подпомагане на МСП-та от национални и европейски фондове.
  • Стартиране на диалог с Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и Европейската банка за възстановяване и развитие, относно начините за подкрепа на финансовите посредници и идентифицирането на възможностите за съвместно инвестиране на фондово и фирмено ниво. За момента, те са заделили значителни COVID-19 ресурси, за да поддържат инвестициите си, с цел мобилизиране на допълнителен капитал за МСП и използване на въведени общоевропейски мерки.

Други възможности

Друга възможност, която би осигурила средства за стартъп компаниите, е те да бъдат включени в списъка с потенциални бенефициенти на програмите за подпомагане на бизнеса със средства, предоставени от „Българската банка за развитие“ и нейния фонд за дялово инвестиране. Това би могло да се реализира както по линия на кредити за оборотни средства, отчитащи спецификата на този тип компании (н-р кратка история, липса на значителни материални активи и опериране на загуба в началния етап на развитие), така и чрез хибридни инструменти като например капиталово финансиране със заложена опция за обратно изкупуване по фиксирана цена, допълват от Коалицията.

На последно място експертите предлагат да се даде отсрочване на задълженията към държавата до нормализиране на икономическата обстановка, в частност – по отношение на осигуровки на служители на стартъпи.

„Експертният капацитет на стартиращите иновативни компании може да играе ключова роля в процеса на възстановяване след кризата. Светът, в който живеем ще бъде променен и всяка индустрия ще вложи усилия в дигитализирането на своя бизнес, процеси, продукти и услуги. Със своите решения българските технологични компании ще помогнат на традиционните индустрии да върнат своите конкурентни позиции, ще създаде нови значими конкурентни на нуждите на новото време предприятия в България и не трябва да допускаме днес тези компании да бъдат загубени“, се отбелязва в становището. В писмото от Коалицията настояват още за лична среща в най-кратък срок с министър-председателя.