Процесорът Loihi е разработен в Intel през 2017 г. за моделиране работата на човешки мозък. В първите модели в него имаше 130 хил. изкуствени неврони, съединени със 130 млн. синтетични връзки. По-нататък се планира увеличаване на връзките до милиард, колкото приблизително са в мозъка, както и да създаване на клъстер от 64 процесора.

Как работи Loihi?

В статия, публикувана в научното списание Nature Machine Intelligence, автори от Корнелския университет и Intel описват алгоритъм за обучение на невронна мрежа, моделирана по подобие на обонятелните органи на бозайниците, реализирана с използване на Loihi. В нея се въвеждат данни, получени от 72 сензора, след което система се учи да разпознава вещества по тяхната миризма. Освен всичко друго в експеримента са използвани ацетон, амоняк и метан. Също така невронната мрежа е обучавана да разпознава смески от различни миризми.

За напред авторите възнамеряват да пригодят разработения алгоритъм и за други задачи, като анализ на взаимовръзки между наблюдавани обекти, абстрактни задачи при планиране, вземане на решения и т.н.