На 16.05.2022 г. се състоя официалната церемония по откриване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, кампус Студентски град, на територията на Техническия университет – София. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кампус „Студентски град“ към ТУ – София се ръководи от проф. дтн инж. Георги Тодоров и в него са изградени шестнайсет лаборатории, оборудвани с най-съвременната и уникална за страната апаратура и инфраструктура, което е предпоставка за провеждане на авангардни изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“  е съставен на принципа „комплементарност-синергизъм” и обединява водещи научни групи от Техническия университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, институти на БАН (общо 12), Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово и Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Ролята на всяка една е координиране, организиране и провеждане на независими научноизследователски дейности в областта на мехатрониката и чистите технологии.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

С цел по-тесни връзки с бизнеса като асоциирани партньори, чрез публично обявен конкурс, са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма „Борима“ ЕАД и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), намиращо се в София Тех Парк. За осигуряване на по-високо научно ниво, отново чрез обява, като асоциирани партньори са привлечени структури от световноизвестни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет – Цюрих.

Планът на научноизследователската дейност по проекта е съставен с цел осигуряване, изграждане, функциониране, развитие и превръщане на Центъра във водеща национална и конкурентоспособна европейска научна структура в рамките на 10-годишен период. Така се гарантира добавена стойност към реализиране на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

Гости на събитието

Официални гости на церемонията бяха акад. Николай Денков, министър на образованието и науката, Йорданка Фандъкова, кмет на София, проф. дхн Георги Вайсилов – председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, проф. д-р Пламен Стефанов от Института по обща и неорганична химия на БАН, ръководител на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, проф. д-р инж. Илия Железаров, ректор на Технически университет – Габрово,  проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Богдан Богданов, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, Иван Михайлов, Управител на „Вистеон Електроникс България“ ЕООД и член на Съвета на настоятелите на ТУ – София, директори на научни институти, представители на бизнеса, преподаватели, изследователи и студенти.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов, приветства гостите от името на академичното ръководство и благодари на всички, които са участвали в изграждането на кампус „Студентски град“ – ръководството на проекта, ръководството и научно-експертният съвет на кампуса, изследователските екипи, административния персонал и служителите, строителите, надзора и инвеститорския контрол, както и общинската администрация.

„Специална благодарност отправям и към Управляващия орган на ОП НОИР, който ни подпомагаше и мотивираше да търсим и обосновем нуждата от най-съвременното оборудване и доставката му в пълно съответствие с нормативните изисквания. Този проект нямаше да е възможен и без огромното разбиране и съдействие от страна на ръководството и служителите на Министерството на образованието и науката, изключително благодарни сме за тяхната помощ, съпричастност и будителски дух“, заяви проф. Кралов.

Как започна всичко?

Националният център по мехатроника и чисти технологии започва като идея в края на 2014 г., преминава през анализи, преговори, проектна подготовка и фази на кандидатстване и одобрение. През 2017 г. консорциум от институти на БАН, водещи университети и асоциирани партньори от бизнеса, спечели проекта за изграждане на този най-голям в страната на стойност почти 70 млн. лева.

В него, наред с изграждането на три кампуса – в БАН, ТУ – София и в СУ „Св. Климент Охридски“ и оборудването им с най-съвременна изследователска инфраструктура, в рамките на първия период до края на 2023 г., е заложено и създаването на научен капацитет, който да прави върхови изследвания и да осигури устойчивост на дейността на центъра през следващия петгодишен период. Друга основна цел на проекта е изграждането на тясна връзка с бизнеса, неговото подпомагане и реален трансфер на съвременни технологии към него.

Национален център по мехатроника и чисти технологии

„Още с формирането на проектния екип и подготовката на проекта бяха постигнати предварително редица невиждани до този момент ефекти: обединение и синергия между изследователи от различни научни институции – институти на БАН, висши училища, бизнес компании и работодателски организации. Изградената стройна структура, ясна визия и план за изграждането на цялата върхова инфраструктура и научен капацитет са ярко доказателство за желанието и възможностите на българската научна общност да изпълни своя социален ангажимент към обществото и бизнеса“, изтъкна проф. Кралов.

Кампус „Студентски град“

Кампус „Студентски град“ е изграден за около две години чрез преустройството и реновирането на учебно-експериментална база от 70-те години на миналия век. Той е проектиран според изискванията на изследователите на 16-те лаборатории в него. Към настоящият момент е доставена голяма част от оборудването в него, като цялата инвестиция ще бъде на стойност около 19 млн. лв. Значителна част от това оборудване е сред първите произведени машини в света, а за някои от тях изследователи от ТУ – София разработват технологиите и инструментите за тяхното използване.

„За нас е изключителна гордост и факта, че част от инженерните решения в този кампус са разработки на инженерни екипи от ТУ – София, те притежават патентна защита и част от тях вече се реализират на пазара. С гордост ще отбележа, че сред назначените изследователи в този кампус са трима от първенците на нашите випуски – високо квалифицирани млади инженери. Това е категорично доказателство, че вървим по правилен път и е гаранция за устойчивост на проекта“, подчерта проф. Кралов. „Нека си пожелаем, както кампусът, така и целият Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, да станат реален технологичен трансферен комплекс на знания, инженерни решения и технологии от науката към индустрията, регионите и обществото. На добър час и на многая лета“, завърши своето приветствие ректорът на ТУ – София, проф. Кралов.

Проф. дтн инж. Георги Тодоров, ръководител на Кампус „Студентски град“  направи кратка презентация на проекта, като изложи целите, етапите и очакваните резултати от неговата дейност.

В края на церемонията официалните гости прерязаха лентата и откриха Национален център по мехатроника и чисти технологии, след което разгледаха функиониращите в него лаборатории.

Ще се радваме да чуем Вашите мнения в нашата фейсбук група – Технологичното общество на България

Мнения, критики, неточности – пишете ни, не ни жалете!Източник